AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ İLE BENZİN VE MOTORİN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/927284
1-İdarenin
a) Adı: BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi: Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. 50 Tepebaşı BEYOĞLU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 2122459900 - 2122459895
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ İLE BENZİN VE MOTORİN ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:          
Akaryakıt Alımı İşi (12 Aylık) 90.000 Litre Motorin (Diğer) ve 10.000 Litre Benzin (Kurşunsuz 95 Oktan) Mal Alımı İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Akaryakıt tüketim otomasyon sistemi ile Yüklenici ve/veya Yüklenici adına bu iş kapsamında hizmet verecek olan TÜRKİYE genelindeki tüm akaryakıt satış istasyonlarından otomatik olarak, İdarenin ihtiyacı nispetinde, İdare tarafından Yükleniciye yazılı olarak bildirilecek araçların yakıt depolarına Yükleniciye bildirilen yakıt tiplerine uygun olarak peyderpey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay süreyle idarenin ihtiyaç duyduğu tarihlerde teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra İdare tarafından bildirilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :12.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): BİMTAŞ - Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No: 50 Tepebaşı/ Beyoğlu / İSTANBUL - 1 Numaralı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
A)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge” ‘yi.
B)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; kendisinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren “Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi” ‘ni.
C) İstekli’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan; “İstasyonlu Bayilik Belgesi” ‘ni.
D)İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığınca verilmiş olan “İş Yeri Açma İzin Belgesi”,
yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, ihale sonrasında belgelerin tevsiki istendiğinde idareye sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı Açıklama
İstasyon Bayi
Listesi
İsteklinin Türkiye sınırları dahilinde kendisine ait veya anlaşması olduğu istasyonlar olduğuna dair
belgeleri gösteren İstasyon Bayi Listesi (İsteklinin Türkiye de en az 500 adet, İstanbul genelinde ise
en az 130 adet akaryakıt istasyonu olan Ana Dağıtıcı veya Ana Dağıtıcının Bayisi
olması zorunludur)
e-teklif kapsamında beyan edilecek olup, ihale sonrasında belgelerin tevsiki
istendiğinde imzalı ve kaşeli olarak sunulacaktır.
Ruhsatlı
Akaryakıt
İstasyonu
Olduğunu
Gösteren Belge
İsteklinin İstanbul ili Avrupa ve Anadolu yakasında en az 1 adet "Ruhsatlı Akaryakıt
İstasyonu Olduğunu Gösteren Belge" e-teklifleri ile birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda
Beyan edeceklerdir.
Bu iki istasyon aynı dağıtım şirketinin bayisi olacaktır. Bu durumu tevsik etmek için bayilik
sözleşmelerini beyan edeceklerdir. İhale sonrasında belgelerin tevsiki istendiğinde idareye
sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü akaryakıt satışı işleri benzer İş olarak değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01893593