DİLİSKELESİ TARİHİ İSTASYON BİNASI RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası : 2023/432310
İşin Adı : Diliskelesi Tarihi İstasyon Binası Restorasyonu Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716
b) Telefon ve faks numarası : 2163488020-381 - 2164148740
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 İş Kaleminden oluşan İnşaat İmalatları, 44 İş Kaleminden oluşan Mekanik Tesisat ve 55 İş Kaleminden oluşan Elektrik Tesisatı Genel Toplam 199 İş Kaleminden oluşan DİLİSKELESİ TARİHİ İSTASYON BİNASI RESTORASYONU YAPILMASI İŞİ
b) Yapılacağı Yer : 1 BÖLGE MINTIKASI Diliskelesi Tarihi İstasyon Binası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Söz Konusu Tarihi Tescilli İstasyon Binasının Taşıma Ve Diğer Mühendislik Projelerinin İlgili Koruma Kurulu Ve İlgili İdarelerce Onaylanmasına Müteakip Yer Teslimi Yapılacaktır. Bahse Konu Proje Onaylarından Önce ve İş Programı İdare, iş programını (Meri Mevzuatta göre izinler onaylar alındıktan sonra (Söz konusu izinlerde geçen süreler belgelere göre idarenin uygun görmesi ile cezasız olarak ek süre verilebilir. ) verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.) işe başlanır.
ç) İşin süresi : Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 360 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.05.2023 - 11:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı K.İ.K. madde 3.İ- Kültür Varlıkları Yönetmeliği  23.Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler

 4.1   a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 

      c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.          

      ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

      g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

     h)    İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.         

4.2 -    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1   Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3 -    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70  oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.3.2.  Kültür ve Turizm Bakanlığından Uygulama İşleri için ön yeterlilik alan istekli listesinde yer almış olmak. ve alınan izin belgesinin ihale dosyasında sunulması gerekir.

5 -       Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.(Tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.)

6  -      İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 -       İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.     İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV dahil [ 500.00 TRY ] Türk Lirası karşılığı [aynı adresten/adresinden] satın alınabilir.

TCDD 1.Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesi Haydarpaşa/Kadıköy/İSTANBUL veya TCDD  İşletmesi Genel Müdürlüğü (Vakıf Bank) IBAN:TR080001500158007293444639

yatırılması veya havale yapılması gerekmekte ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Not: İşin adı ve İKN'si açıkça belirtilecektir. Aksi durumlarda değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7..2.     İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 -       Teklifler, ihale tarih 29.05.2023 ve 11:30 saatine kadar [Tekliflerin sunulacağı yer yazılacaktır.] adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 -       İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 -     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine otuz (30) gün ekleyerek bulunan süreden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Nakit yatırılacak geçici teminatlar için TCDD İşletmesi 1.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesi Haydarpaşa/Kadıköy/İSTANBUL veya TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına.

Not: İşin adı veya İKN'si açıkça belirtilecektir. Aksi durumlarda değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 -     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren. 120 ( Yüz yirmi )  takvim günüdür.

12 -    Bütün tekliflerin reddedilmesi ve   ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir. 13   -  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14 -    İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

#ilangovtr Basın No: ILN01822469