Değerli okurlarım bugünkü makalemde siz değerli okurlarıma babalık davasının hangi koşullarda açılabileceği hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. 

Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini anne ve çocuk isteyebilir. Eğer baba ölmüşse mirasçılarına karşı da bu dava açılabilir.

Babalık davası Cumhuriyet savcısına ve hazineye dava anne tarafından açılmışsa kayyuma, kayyum tarafından açılmışsa anne-ye ihbar edilir. 

Davalının çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsek-seninci gün arasında cinsel ilişkide bulunmuş olması babalığa karine sayılır. 

Siz bu davada baba olmanızın imkansız olduğunu veya üçüncü bir kişinin baba olmasının kendisinin-kinden daha fazla olduğunu ispatlarsa davayı kazanacaktır. 

Babalık davalarında hak düşürücü süreler vardır.

Babalık davalarında 1 yıllık zamanaşımı süresi uygulanıyordu . Babalık davasını anne çocuğumun doğumundan başlayarak 1 yıl ge-çince eski yasaya göre düşüyordu. Çocuğa kayyum atanmışsa atamanın kayyuma tebliği tarihinde hiç kayyum atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte süreler başlı-yordu . Bu 2013 yılında Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile artık babalık davası açmak için süre kısıtlaması kalktı.  

Annenin babalık davasında bazı mali hakları da vardır. Anne bu dava ile doğum giderlerini  doğumdan ön-ceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderlerini gebelik ve doğumun ge-rektirdiği diğer giderleri isteyebilir.  

Baba olarak siz nüfus memuruna gidip  çocuğunuzu tanıyabilirsiniz . ya da vasiyetname yaparak bu konuda beyanda bulunabilirsiniz. Yada sulh hukuk hakimi ya da notere başvurabilirisiniz. 

Eğer korku aldatılma yanılma nedeni ile tanıma işlemi yaptıysanız iptal sebebini öğrenmenizden itibaren 1 yıl ve tanımanın üzerinden 5 yıl geçince bu tanımanın iptali davası açma hakkınız kaybolacaktır. Tanıyan kişi bu davayı anne ve çocuğa karşı açabilir.  

Anne çocuk ve çocuğun ölümü halinde cumhuriyet savcısı Hazine ve diğer ilgili olan kişilerde tanıma işleminin iptalini dava edebilirler. Çocuğun dava hakkı ergin olmasından itibaren 1 yıl geçince düşer. İlgililerin  dava hakkı öğrenmende itibaren 1 yıl ve herhalde tanımanın üzerinden 5 yıl geçmekle düşecektir.