Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
TÜRK MİLLETİ (1)
Türk milleti, bin seneden beri İslâm âlemini kahramanlığına meftûn ve hayran bırakmıştır.      Türk milleti, İslâm vahdet ve birliğini, asırlarca muhafaza edip korumuştur.      Türk milleti ve Türkleşmiş...
HAKİKAT HUZMELERİ
     Baktıklarımda gördüklerim;      Aldı beni görünen maddeden;      Uçsuz bucaksız, mânâ deryasına.      Gördüklerimde, sayısız tespitlerim;      Fiilde faili, nakışta...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (10)
  Kur'an ancak aklı ve vicdanı temiz olanlar için, beliğ / anlaşılır bir tebliğ / bildiridir.      Kur'an ancak derin düşünebilen akıl sahipleri için, bir ikaz / bir uyarıdır.      Çünkü ancak...
Türkler ve Türkçe
     Bizi millet yapan unsurlardan başta geleni, dilimiz yani Türkçemizdir.      Fâtih / fethedici, bünyesine katıcı olarak Türkler; yeni bölgelerde yer alır, oralara yerleşirken; o yörelerden kelimeler de almış...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (8)
  Kimyayı bir ilim dalı olarak bilmek; insanı kimya âlimi yapmaz. Kimyacı saymaz. Evet dediği doğrudur. Kimya bir ilim dalıdır. Fakat İlkokul, Ortaokul ve Lise'den sonra Üniversite'nin Fen Fakültesi'nin Kimya Bölümü'nden...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (7)
'Ey Resulüm! Sen, her ne kadar onlar iman etmiyorlar diye kendini helak edecek kadar üzsen de, Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman etmez.      'Bu halleri devam ettikçe onlara hidayet kapıları kapalı kalacak....
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ (6) 
'İbrahim de bir zaman: ‘Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster?‘ demişti. (Allah): ‘İnanmadın mı?' dedi. (İbrahim): ‘Hayır (inandım), fakat kalbim kuvvet bulsun diye (görmek istiyorum)' dedi.' (Bakara: 260)...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (5)
Kesin olarak bilelim ki: Hakikat ve gerçeğin en yüksek gayesi, fıtrat ve yaratılışın en yüce netice ve hikmeti Allah'a imandır. Allahı bilmek, bulmak, sevmek ve O'nun istediği gibi olmaya çalışmaktır. Çünkü, insaniyetin en âlî...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (9)
'Ey iman edenler! İman ediniz!” (Nisa: 136)      Evet inanıyoruz. Fakat aynı zamanda aklımızı da kullanıyor muyuz?      Çünkü aklı olmayanın dini de yoktur.      Akıl da bir âyet, yani yol...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (4)
İmam-ı Rabbanî: 'Hakaik-i imaniye / iman hakikat ve gerçeklerinden bir mes'elenin       İnkişaf / keşfedilip ortaya çıkarılmasını, anlaşılmasını;       Binlerce ezvak / zevklere ve mevacid...
Ey iman edenler! İman ediniz! (3)
     Âyette ”İman edenlerin, iman etmeleri.” istenirken;       İnsandan; imana / inanca ait tüm meseleleri yakînî / kesin bir şekilde;       İlme'l-yakîn / kesin bir ilim ve bilişle,...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ (2)
'Ya eyyühellezîne âmenû! Âminû!” / 'Ey iman edenler! İman ediniz!” (Nisa: 136) Hitap ve sesleniş müslümanlara. İman etmiş, inanmış olanlara. Evet, iman ettiniz. Müslümansınız. Ama iman etmekle, inanmakla kalmamalı bu inanç....
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (1)
     Haberlerde görüp işittiğimiz gibi, hiç bu kadar, insanın insana yaptıklarında ileri gittiklerine şahit  olmamıştık.      İnsanlar barut fıçısına dönmüş. En ufak lâfzî / sözel dokunuşlar, onların...
Din ve felsefe karşı karşıya
     Ene'nin bir yönü dine, diğer tarafı felsefeye bakıyor. O ikilinin gereğini yerine getiriyor.      Dine bakan yanı; mahza ubûdiyetin / tam ve gerçek kulluğun menşei ve kaynağıdır.      Yani...
LÂFIZ, SES VE MÂNÂ UYUMU
'Kur'an nazmı; ...herkesin bildiği harflerin, seslerin en güzellerinden, yerine göre en güzel nağmelerinden, bütün Arapların bildiği ve dolayısıyla bütün insanların anlayabileceği kelimelerin en güzellerinden seçilerek, Allah'tan...
  LÂFIZ, SES  VE  MÂN  UYUMU
'Kur'an nazmı; ...herkesin bildiği harflerin, seslerin en güzellerinden, yerine göre en güzel nağmelerinden, bütün Arapların bildiği ve dolayısıyla bütün insanların anlayabileceği kelimelerin en güzellerinden seçilerek, Allah'tan...
KONUDAN  KONUYA  (2)
Ohri / Ohrid Yugoslavya / Makedonya'nın Arnavutluk sınırı yakınında Ohri gölünün kuzeydoğu kıyısında bir şehir / bir kent. Murat I döneminde Rumeli seferine çıkan Sadrazam Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek (1385) Osmanlı...
TEVHÎD - İ  ŞUHÛD
Tevhid / Allahı birleme, bütün enva-i şirki / Allaha ortak koşmak demek olan şirkin tüm çeşitlerini reddeder.      Ya bütün eşya / şeyler / tüm mevcudat ve varlığın Hâlikı / Yaratanı Allahtır.      Ya da...
KUR’AN’IN  DAYANDIĞI  KAYNAKLAR
     Kur'an yazılarında, Kur'an için dile getirilenler hakkında : 'Bürhan ve delilinize şekk-i itiraz / itiraz şüphesi geldikçe, iman ve inancınız sarsılmaz mı?       'Bu ma'reke-i evham...
HİKMET  VE  KUR’AN
  Kur'an; mevcudat / var edilen her şeyin aslından,      Her an genişletilmekte olan kâinat / evrenden,      Kâinat / evren ve içindekilerin yaratılış sebepleri, yaratılıştan beklenen gaye ve sırları,...
OKUL - ÖĞRENCİ - KİTAP
Kur'an'ı yüzünden / Arapça aslından okuyoruz. Kur'an'ı seviyor, sayıyor, başımız üstünde tutuyor, yükseltiyor, yüceltiyor, sarıp sarmalıyor, âdeta koyacak yer bulamıyoruz.      Kağıda yazıldığı için,...
ÂYETİN  BELÂGATİNE  SECDE
     Kur'an, M. 7. asırdan tâ şimdiye kadar öyle bir belâgat / etkili bir söylem göstermiş ki, Kâbe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin 'Muallâkat-ı Seb'a” / 'Askıda Yedi...
TAKKE  DÜŞTÜ...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti içten dıştan çok yönlü bir ihanet karşısındadır. Dört bir yandan düşman çevre ile kuşatılmış durumdadır. Artık takke düşmüş kel görünmüştür. Özellikle Avrupa ve Amerika bunun başını çekmektedir....
CUMHURİYETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (1)
Cumhuriyet kurulmakla (29 Ekim 1923) güzel bir zemin / ortam müheyya oldu / hazır hâle geldi. Mümehhet oldu; milletin önünde serilmiş ve döşenmiş oldu. İlk adım Meşrutiyet'le atılmıştı. Şimdi ise, Cumhuriyet'le atılıyordu. Adına...