Bu yazımda sizlere banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan bahsetmek istiyorum. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Türk Ceza Kanunu Madde 245 

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda korunan hukuki değer; malvarlığı, kişilere duyulan güven, kamuya duyulan güven ve itibardır. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun maddi unsurları;

1-Banka ve kredi kartlarını hukuka aykırı kullanma: Başkasına ait banka veya kredi kartını ele geçiren veya elinde bulunduran kişinin, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır.

2-Sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme: Başkalarına ait banka hesaplarıyla bağlantı kurarak sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmektir.

Kart sahteciliği tekniklerine örnek vermek gerekirse;

Boş Plastik: Türlü şekillerde ele geçirilen kredi kartı numaraları, boş plastik tabakalar üzerine basılarak sahte kartlar üretilmektedir.

Tahrif Edilmiş Kart: Gerçek kart üzerinde bulunan kabartma numaralar kesilmekte ve yeni numaralar sıcak pres halinde basılmaktadır.

Manyetik Kart Sahteciliği: Gerçek kredi kartına ait manyetik şeritte bulunan manyetik bilgiler silinerek, başka kartlara ait manyetik bilgilerin yüklenmesiyle sahte üretim yapılır.

3-Sahte banka veya kredi kartları oluşturma ve kullanma: Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamaktır.

Suçun faili; sahte banka veya kredi kartını üreten kişiler, kartın mahiyetini bilen üçüncü kişiler, haksız menfaat sağlayan tüzel kişiler.

Suçun mağduru; herkes olabilir. Suçun işlenmesi sonucunda malvarlığında azalma olan gerçek kişiler mağdurdur. Banka veya kredi kartı kullanılan banka ise; suçtan zarar görendir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun manevi unsurları; bu suç kasten işlenebilir. 

Suçun soruşturma usulü; suçun soruşturması re’sen yapılır, şikâyet koşulu aranmamıştır.

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.