Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere, ceza kanunlarımızda yapılan önemli değişiklik ve getirilen yeni düzenlemelerden bahsedeceğim.

Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7406 sayılı kanun, 27.05.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile ceza hukuku alanında önemli değişiklikler hayatımıza girmiş oldu. Israrlı takip başlığı ile yeni bir suç ihdas edildi. Kadına karşı işlenen bazı suçlarda verilecek cezaların alt sınırları yükseltildi. İki yeni suç katalog suçlar kapsamına alındı. Sağlık meslek mensuplarının, sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalara izin şartı getirildi.

Israrlı Takip Başlığı ile Yeni Suç İhdas Edildi

Ceza Kanunu’nda 123.maddede yer alan “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçunun kapsamı genişletilerek 123/A maddesiyle “Israrlı Takip” başlığını taşıyan yeni bir suç ihdas edildi. Kadını ve çocukları özellilke sosyal medya gibi dijital ortamlarda meydana gelebilecek saldırılardan korumayı amaçlayan 3 fıkradan oluşan ve uzlaştırma kapsamına alınmayan yeni düzenleme şu şekilde:

TCK Madde 123/A- (Ek:12/5/2022-7406/8 md.) (1) Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Suçun; a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi, hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (3) Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

Kadına Karşı İşlenen Suçları Cezaları Artırıldı

Yeni düzenlemede dikkat çeken değişikliklerden biri de kadına karşı işlenen suçların cezalarının alt sınırlarının artırılması oldu. Türk Ceza Kanunundaki, Kasten öldürme suçunun (m.82) nitelikli halindeki f bendi “gebe olduğu bilinen kadın” iken sadece “kadın” olarak değiştirildi. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek durumdaki kasten yaralama (m.86/2) suçu kadına karşı işlendiği takdirde ceza alt sınırı daha önce 4 ay iken değişiklikle 6 aya yükseltildi. İşkence suçu (m.94) kadına karşı işlendiği takdirde ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltildi. Eziyet suçu (m.96) kadına karşı işlendiği takdirde ceza alt sınırı 2 yıldan 2 buçuk yıla çıkarıldı. Tehdit suçu (m.106) kadına karşı işlendiği takdirde ceza alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı.

Kravat İndirimi Kaldırıldı

Halk arasında “kravat indirimi” olarak bilinen takdiri indirim nedenlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre suç failinin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. İndirim uygulanabilmesi için sanığın davranışlarının pişmanlık içermesi gerekecek ve indirim uygulandığı takdirde, gerekçesi kararda ayrıntılı olarak belirtilecek.

Katalog Suçlara Yenileri Eklendi

Ceza Muhakamesi Kanunu 100.maddesinde tutuklama kararı verilebilmesi için katalog olarak düzenlenen suçlara yenileri eklendi. Katalog suç kapsamında olan silahla işlenmiş kasten yaralama suçundaki silah şartı kaldırıldı. Tutuklama nedeni var kabul edilip katalog suçlara eklenen yeni suçlar; Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama suçu, Canavarca hisle yaralama suçu, Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.

Sağlık Çalışanlarıyla İlgili Soruşturmalara İzin Şartı

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişikliğe gidilerek, sağlık meslek mensuplarının, sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalara izin şartı getirildi. Düzenlemeye göre, bahse konu soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından incelenip karara bağlanacak.

Av. Alper Osman Genç